Keatsveld De Oanrin in Akkrum vormde op zondag 19 juli 2015 de arena waarin de heren 2de klas met elkaar de strijd aangingen om de felbegeerde kransen. Kaatsvereniging Us Keatsen organiseerde deze dag een onbeperkte vrije formatie. De wedstrijdleiding was deze dag in handen van de heer W. Beimers. Onder regenachtige omstandigheden brachten de heren opslagers klokslag 11:00 de eerste ballen richting het perk. In totaal kwamen 18 vrije formaties in actie. Het werd een mooie kaatsdag: ondanks dat de weergoden niet mee wilden werken werden er veel eersten op de 6-6 verkaatst. 
Wie er deze dag in slaagde om de ½ finale te bereiken was verzekerd van minimaal een 3de prijs. Elgar Boersma weet samen met Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot deze missie als eerste met succes te volbrengen. Zij waren deze dag van start gegaan tegen Haye Jan Nicolay, Hyltje Bosma en Rick Poortstra. Het werd een mooie strijd waarin beide formaties elkaar weinig toegaven en er werd gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. De eersten werden om en om binnen gehaald en via de 1-1 bleef het evenwicht gehandhaafd tot de 3-3. Het is dan Elgar met zijn maten die het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen. Zij weten gelijk door te stomen naar de 5-3. Het partuur van Haye Jan probeert het nog wel maar moet de handdoek werpen op de 5-3 6-2. In hun 2de wedstrijd van de dag komt de formatie van Elgar tegenover Kars Zeinstra, Michel Nesse en Patrick Sjollema te staan. De start is voor Elgar, Kees en Pieter: zij nemen gelijk het initiatief en weten na het eerste verkaatste eerst ook het 2de eerst op rij naar zich toe te trekken. Het partuur van Kars probeert het wel, maar slaagt er niet in om een echte vuist te maken en ziet het verschil verder op lopen via de 3-0 en de 4-0. De strijd lijkt alsnog los te barsten als Kars, Michel en Patrick hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn en het partuur van Elgar komt eigenlijk ook niet in de problemen en stelt de winst veilig op de 5-1 6-4. Op de 3de lijst kwamen zij niet in actie door een vrije doorgang dankzij een staand nummer. Zij weten als eerste door te dringen tot de laatste 3 parturen. 
Ze worden op de voet gevolgd door hun tegenstanders in de halve finale, de formatie van Wierd Baarda, Gerrit Jan Duiven en Douwe Anema. Zij hadden alle zeilen bij moeten zetten om zo ver te komen. Op de eerste omloop stonden zijn tegenover Bart Reijenga, Sander Kingma en Mart van der Molen. Het werd een mooie strijd tussen deze 2 parturen die ook aan elkaar gewaagd bleken te zijn. De telegraaf blijft ook hier lang in balans, maar dan slaagt Wierd er met zijn maten in om de wedstrijd na de 3-3 als nog naar hun hand te zetten en door te stomen. Via de 4-3 weten zij een gaatje te slaan naar de 5-3. Het partuur van Bart blijft het proberen maar het doek valt voor hen op de 5-3 6-4. De volgende te nemen hindernis op weg naar succes voor de formatie van Wierd werd gevormd door Johannes van der Veen, Frederik van der Meij en Jelte Visser. Beide formaties haalden alles uit de kast en bleken zeer aan elkaar gewaagd te zijn. De telegraaf gaf in deze onderlinge confrontatie een paar keer de 6-6, maar geen van beide slaagde er in om een gaatje te slaan. Ze wisten elke keer de aansluiting te herstellen en via de 1-1 blijft het evenwicht hier tot aan de 4-4. Wierd, Gerrit Jan en Douwe slagen er dan als eerste in om het 5de eerst te bemachtigen en geven deze voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-4 6-6. Om de ½ finale te bereiken dient eerst de confrontatie met Remmelt Bouma, Niels van der Wal en Dirjan Bouma succesvol te worden afgerond. Het werd de spannendste partij van de dag in Akkrum. Beide formaties waren zeer aan elkaar gewaagd en haalden alles uit de kast om een eerst binnen te slepen. Het krachtsverschil bleek minimaal. Nadat de telegraaf de 1-1 had weten te bereiken was het de formatie van Remmelt die tot 2 keer toe de leiding wist te nemen op de 1-2 en zelfs de 2-3. Zij slaagden er echter niet in om dit vast te houden en zagen Wierd, Gerrit Jan en Douwe elke keer weer aansluiten. Een beslissend moment in een partij wil nog wel eens het 7de te verkaatsen eerst zijn, maar ook dit zorgde niet voor een doorbraak. De balans bleef via de 4-4 tot aan de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moet de halve finalist gaan opleveren. Het is uiteindelijk Gerrit Jan Duiven die zijn partuur aan de hand neemt naar de halve finale als hij de boven weet te vinden op de 5-5 6-2. 
Het eerste finaleticket van deze 2de klas onbeperkte vrije formatie op keatsveld De Oanrin in Akkrum was al vergeven aan partuur Arnold Zijlstra, Tjerk Elzinga en Roel Hoekstra. Zij hadden een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer en moesten wachten op wie er tegenover hen kwam te staan. Zij waren deze regenachtige zondag begonnen tegen Feiko Broersma, Joran Gerbranda en Jan Sjoerd Tolsma. Het werd een leuke strijd waarin de eersten om en om werden verdeeld tot aan de 3-3. Het zijn dan Arnold, Tjerk en Roel die het 7de verkaatste eerst weten binnen te halen en de winst vervolgens veilig weten te stellen op de 5-3 6-2. In hun 2de omlooppartij kwamen zij tegenover Gerrit Winkel met Site en Franke Ferwerda te staan. Het partuur van Arnold laat er vanaf het begin geen gras over groeien en weten gelijk de eersten aan elkaar te rijgen en ondanks verwoede pogingen van partuur Gerrit loopt het verschil snel op via de 1-0 naar de 2-0. Het krachtsverschil blijkt in deze strijd te groot te zijn, want Arnold en zijn maten weten de voorsprong uit te bouwen via de 3-0 naar de 4-0. Eindelijk weet Gerrit met Site en Franke een bordje te bemachtigen. Het zal echter niet genoeg blijken om de wedstrijd in hun voordeel te doen kantelen. Het partuur van Arnold laat de voorsprong niet meer uit handen glippen en stelt de winst veilig op de 5-1 6-2. Meer tegenstand was er op de 3de lijst van Michiel Scheepvaart, Gert Jan Meekma en Erwin Zijlstra. Het was een strijd om een finaleplekje of niets. Beide formaties gaan goed van start en weten de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig te verdelen. Arnold weet vervolgens met Tjerk en Roel een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. De spanning keert nog terug als Michiel en Erwin vanaf de 3-2 even van opslag ruilen waardoor er een verschil blijft van een bordje op de 4-3. Het partuur van Michiel haalt alles uit de kast en blijft goed tegenstand bieden, maar moet uiteindelijk de winst laten op de 5-3 6-6 als Tjerk de winst veilig weet te stellen met een passeerslag van de kaats.
De formatie van Arnold moet dan even in de wachtkamer om te zien wie zij als tegenstander krijgen in de finale. Wordt het partuur Elgar Boersma, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot of zijn het toch Wierd Baarda, Gerrit Jan Duiven en Douwe Anema? De start in deze halve finale is voor partuur Wierd door goed werk van Gerrit Jan. In het tussenspel weet hij de bal voor de kaats te keren op de 0-6. De balans keert echter al weer zeer snel terug in de wedstrijd door een prachtige zitbal van Elgar op het perk van Gerrit Jan en Douwe op de 0-1 6-2. De strijd lijkt dan echt los te barsten, want beide formaties geven elkaar niets toe en het volgende eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Als Elgar er in slaagt om Douwe tot een kwaadslag te dwingen nemen zij een 2-1 voorsprong. Wierd probeert samen met Gerrit Jan en Douwe de achtervolging in te zetten, maar zij zien de achterstand oplopen als Wierd het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen belandt. De strijd is er echter niet minder om, want ook Wierd geeft met zijn maten alles wat ze in zich hebben en knokken zich naar de 2de 6-6 van deze halve finale. Zij slagen er echter weer niet in om het eerst te verzilveren en ze zien dat Kees het aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als hij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-1 6-6. Het blijft een mooie strijd, want het zonnetje is weer gaan schijnen in Akkrum en beide parturen halen alles uit de kast om de punten binnen te halen. Voor de 3de keer verschijnt de 6-6 aan de telegraaf, maar een fantastische uithaal van Pieter vanuit het achterperk weet de boven te vinden en brengt daarmee hun 5de eerst aan de telegraaf. De strijd is dan gestreden en als de opslagbal van Wierd op de 5-1 6-2 buiten de perklijnen belandt, gaat partuur Elgar als 2de naar de finale.
In de finale van deze onbeperkte vrije formatie voor 2de klas heren op keatsveld De Oanrin in Akkrum staat Arnold Zijlstra samen met Tjerk Elzinga en Roel Hoekstra tegenover de formatie van Elgar Boersma, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot. Het eerste eerst in deze finale komt in handen van partuur Arnold als de opslagbal van Elgar op de 6-0 buiten de perklijnen belandt. De balans keert echter al weer zeer snel terug als ditmaal Elgar het perk van Tjerk en Roel met lege handen achter laat op de 1-0 4-6 als hij een zitbal weet te plaatsen. De strijd lijkt dan op volle toeren te komen want het daarop verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Kees die het eerst weet te verzilveren met een bovenslag. Elgar, Kees en Pieter lijken even een tussensprint in te zetten als zij de voorsprong uit weten te bouwen naar de 1-3 als wederom Kees de boven weet te vinden; ditmaal op de 1-2 4-6. De formatie van Arnold weigert om de handdoek te werpen en de strijd op te geven. Roel weet ook de boven te vinden op de 1-3 6-4. De spanning keert daarmee terug; zij slagen er echter niet in om langszij te komen. In het daarop verkaatste eerst ruilt Elgar even op de 4-6 van opslag met Kees vanwege een kleine kaats. Het blijkt het gewenste resultaat op te leveren. Kees weet de voorsprong uit te bouwen naar de 2-4 door een zitbal te plaatsen op het perk van Tjerk en Roel. De formatie van Arnold probeert uit alle macht het tij te keren maar ziet hun missie mislukken als de achterstand verder oploopt wanneer Arnold het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen belandt. Elgar, Kees en Pieter geven deze voorsprong niet meer uit handen en weten de kransen veilig te stellen op de 2-5 4-6. Het is Pieter die de laatste 2 punten aan de telegraaf weet te hangen als hij de boven weet te vinden en daarmee de winst binnen haalt.

Geschreven door Henk Hempenius

Uitslag van Akkrum Heren 2de Klas:
1e prijs:
Elgar Boersma (Stiens), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Pieter van der Schoot (Sexbierum)
2e prijs:
Arnold Zijlstra (Tzummarum), Tjerk Elzinga (’s-Hertogenbosch) en Roel Hoekstra (Ternaard)
3e prijs:
Wierd Baarda (Dronrijp), Gerrit Jan Duiven (Hartwerd) en Douwe Anema (Stiens)