Algemene informatie

Kaatsen is van origine een Friese sport bestaande uit een team van drie personen. Deze drie personen hebben allemaal een eigen functie tijdens het kaatsspel. Kaatsen is een veelzijdige, interactieve tactische balsport waarbij zowel mentaal als fysiek een beroep gedaan wordt op de kaatser. Us Keatsen kiest voor een laagdrempelige aanpak binnen zijn vereniging waarbij het spelplezier een enorm belangrijke rol speelt.

 

Kaatsen wordt door niet-kaatsers wel eens beschreven als een ingewikkelde sport waarbij met name de telling lastig te volgen is vanwege de vele verschillende spelregels. Bij Us Keatsen zijn wij ons hiervan bewust en besteden we dan ook aandacht aan het leren van de kaatssport tijdens trainingen en wedstrijden. Wanneer je niet bekend bent met kaatsen en graag hierover meer informatie zou willen, kun je dit altijd opvragen bij het jeugdbestuur. Us Keatsen is een vereniging voor iedereen met een sporthart! Ook als je niet bekend bent met de kaatssport.

 

Us Keatsen heeft een jeugdbestuur die zich bezig houdt met de organisatie van de trainingen en wedstrijden voor zowel de zaal als op het veld. Het jeugdbestuur hanteert voor de indeling van de trainingen en wedstrijden de vastgestelde KNKB leeftijdscategorie.

 

Bij Us Keatsen ben je jeugdlid in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar. Per leeftijd is er een categorie waarin je kaatst en deze categorie is gebaseerd op grond van de leeftijd op 31 december van het voorgaande kalenderjaar:

 

 • Welpen: 9 jaar of jonger
 • Pupillen: 10 of 11 jaar
 • Schooljeugd: 12 of 13 jaar
 • Jongens / Meisjes: 14, 15 of 16 jaar

 

 

Aan het begin van het zomer - kaatsseizoen, +/- eind maart, wordt de jeugdkalender met wedstrijddata, trainingstijden en trainingsdata bekend gemaakt op de website. Wanneer je lid bent dan ontvang je hiervan ook schriftelijk bericht. De trainingstijden in de zaal worden altijd medio januari bekend gemaakt. Er wordt in de zaal aan het einde van het zaal-seizoen een gezamenlijke activiteit georganiseerd.

 

Contributie en overige kosten

We kennen bij Us Keatsen twee mogelijkheden voor het jeugdlidmaatschap: je kunt zomer-, of jaarlid zijn. Wanneer je zomerlid bent, is er gedurende de zomerperiode een aanbod van trainingen en wedstrijden. De kosten van dit lidmaatschap zijn 20,- per zomer.Indien je jaarlid bent is er ook in de winterperiode de mogelijkheid om in de sporthal te trainen. De kosten van dit lidmaatschap zijn 30,- per jaar.

 

Kosten wedstrijden:

Voor de ledenwedstrijden geldt dat er geen inleggeld verschuldigd is.

Voor federatie-, en KNKB wedstrijden wordt per vereniging een verschillend bedrag aan inleggeld gevraagd.

 

Kosten kaatswant:

Een kaatswant huren via het kaatswantenfonds kost voor een zomerperiode 20,- en voor een geheel jaar 30,- (check kopje trainingen en trainers voor verdere informatie).

 

Verwachtingen van ouders

Wij krijgen met enige regelmaat de vraag of je als ouders kennis moet hebben van het kaatsspel. Dit is niet nodig en wanneer u het wel heeft, is het natuurlijk een prachtige aanvulling voor de kennis voor uw kind en anderen. Tijdens trainingen en wedstrijden zijn er altijd bestuursleden of andere bezoekers aanwezig die u op weg willen helpen om het kaatsspel te leren. Voelt u zich vrij om iemand aan te schieten en te vragen naar uitleg, dit stellen wij op prijs. Soms kan het zijn dat je als ouder het gevoel hebt dat je graag iets wilt aangeven of bespreken tijdens een training/wedstrijd aan een jeugdspeler of de trainer. Vanuit het verleden is gebleken dat dit niet wenselijk is om dit tijdens een training/wedstrijd te doen. Reden hiervoor is dat het zowel de jeugd als de trainer uit de concentratie haalt en een storend effect op de training/wedstrijd heeft. Us keatsen wenst dat er bij situaties die besproken dienen te worden of wanneer er op-of aanmerkingen zijn, deze na afloop van de training/wedstrijd met de desbetreffende persoon te bespreken. Uiteraard kan het jeugdbestuur bij het bespreken van zaken ten aller tijde een actieve rol spelen wanneer dit gewenst is.

 

Voor het organiseren van alle activiteiten voor de jeugd kan het jeugdbestuur een beroep doen op de ouders voor een stukje ondersteuning tijdens deze activiteiten. Per activiteit kunt u aangeven, of u wordt benadert, voor een stukje ondersteuning in bijvoorbeeld de kantine of op het veld. Hierbij is kennis van het kaatsspel geen vereiste. Daarnaast verwachten wij van ouders een betrokken en sportieve houding die het kaasplezier van de kinderen voorop stelt.

 

Gedragscode

Iedereen binnen het kaatsen heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om, welke (spel)regels hanteren we binnen en buiten het veld, en als er problemen zijn: “Hoe lossen we problemen op?“. Het jeugdbestuur van Us Keatsen wil eraan bijdragen dat jeugdleden onbezorgd en met plezier kunnen kaatsen en zich verder kunnen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor alle andere betrokkenen bij het kaatsen: ook trainers, coaches, begeleiders, ouders, supporters, scheidsrechters en bestuurders.

 

Wat verstaan we onder waarden en normen:

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen.

 

En wat verstaan we onder fair play:

Het fair play geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport zoveel mogelijk aantrekkelijk en plezierig voor iedereen te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.

Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we het kaatsen ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden.

Dit vereist niet alleen dat ieder jeugdlid zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

 

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, zowel bestuursleden/ jeugdleden/ ouders/opvoeders / vrijwilligers / coaches /en scheidsrechters wordt (worden) geacht op de hoogte te zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Met dit document wil het jeugdbestuur van Us Keatsen haar jeugdleden handvaten geven voor een “Veilig sportklimaat”. Een sportklimaat waarin een ieder op een plezierige en onbezorgde manier kan deelnemen aan, en genieten van de kaatssport.

 

Wat doen we wel, wat doen we niet.

Wat kan wel, wat kan niet.

Wat is acceptabel en wat niet!

 

Gedragscode jeugdlid:

 

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Onbehoorlijk taalgebruik zoals vloeken of agressieve gebaren worden niet getolereerd.
 • Speel volgens de wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Geef elkaar een hand na de partij, bij winst en bij verlies.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag, maak het bespreekbaar.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen het kaatsen mogelijkheden bestaat te trainen en wedstrijden spelen. 

 

Gedragscode ouders/verzorgers:

 

 • Forceer een kind dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan kaatsen.
 • Bedenk dat kinderen kaatsen voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Laat het spel bij de kinderen, voorkom bemoeienis bij elke actie.
 • Complimenten geven vergroot zelfvertrouwen en plezieren is beter dan elke fout benoemen.
 • Positief stimuleren om iets te leren en te proberen is beter dan pushen op prestatie en winnen; het voorkomt onnodige teleurstelling, winnen en verliezen horen beide bij het spel.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede kaats(t)er.
 • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door te zien en na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens het kaatsen door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het kaatsen van uw kind mogelijk te maken.

 

Gedragscode toeschouwers

 

 • Denk eraan dat het jeugdlid voor zijn eigen plezier deelneemt aan de training/wedstrijd
 • Respecteer de sportbeoefening. De sporter doet dit niet voor uw vermaak.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, en scheidrechters.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen partuur als voor de tegenstander of andere deelnemers aan een wedstrijd.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak een kaats(t)er nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Gedragscode voor scheidsrechters:

 

 • Zorg ervoor dat je geen scheidsrechter bent bij je eigen kind(eren).
 • Laat je niet beïnvloeden door anderen. Neem zelf je beslissingen.
 • Spreek kinderen aan op grove taal of onbehoorlijk gedrag.
 • Spreek toeschouwers/ouders aan op onbehoorlijk gedrag.

 

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties. Bij overtreding van gedragsregels tijdens trainingen en/of het competitiekaatsen is het aan de trainer en/of de competitieleider(s) van het jeugdbestuur welke sancties uitgedeeld zullen gaan worden. Ook is het aan het jeugdbestuur welke sanctie opgelegd zal worden bij overtreding van gedragsregels tijdens ledenwedstrijden. In ieder geval zal het jeugdbestuur altijd een duidelijke waarschuwing gegeven aan het jeugdlid/ouder/verzorger/toeschouwer/scheidsrechter die de overtreding begaat. Bij een herhaalde waarschuwing wijst het jeugdbestuur diegene om wie het gaat, erop dat bij de volgende overtreding die persoon het veld kan verlaten. Het jeugdbestuur stelt ten aller tijde het houden aan de gedragsregels voor op het volbrengen van trainingen en wedstrijden.

 

Trainingen en Trainers

Us Keatsen biedt zowel zomer als wintertraining aan alle categorien jeugdleden. Deze trainingen vinden minimaal eens per week gedurende het zomer-, en winterseizoen plaats. Om het kaatsspel goed onder de knie te krijgen kan het wenselijk zijn om een extra training aan te bieden voor diegene die hier behoefte aan hebben. Deze extra mogelijkheid wordt altijd in overleg en afstemming met de betreffende en betrokken trainers gedaan. Aan zo’n extra training worden geen verdere kosten verbonden.

 

Us keatsen verwacht van een jeugdlid dat hij/zij +/- 10 tot 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig is om zodoende mee te helpen met klaarzetten van alle trainingsmaterialen en het kaatsveld alswel na de tijd gezamenlijk mee helpt opruimen. De reden van deze gezamenlijke opzet (op-, en afbouwen) versterkt het gezamenlijke sportgevoel wat Us Keatsen belangrijk vindt. De jeugdtrainers stellen het op prijs wanneer een jeugdlid zich afmeldt bij de trainer wanneer hij/zij verhindert is.

 

Us Keatsen is verantwoordelijk voor het aanstellen van de jeugdtrainers. Enkele van onze jeugdtrainers zijn KNKB gekwalificeerd en alle trainers hebben jarenlange actieve kaaservaring. De trainers zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van passende training per leeftijdscategorie voor zover als mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van moderne trainingsmethoden en materialen om zodoende de variatie binnen trainingen zo optimaal mogelijk te laten zijn en waarbij ook alle facetten van het kaatsen aan bod komen. Voor wedstrijden is het van belang dat iedereen vanaf zijn opslagafstand, passend bij de leeftijdscategorie, vandaan kan opslaan. Dit is per training een onderdeel. Hieronder een overzicht welke jeugd bij welke afstand dient vandaan te kunnen opslaan:

 

 

 • Welpenmeisjes: 9 - 12 meter.
 • Welpenjongens: 11 - 14 meter.
 • Pupillenmeisjes: 12 - 15 meter.
 • Pupillenjongens: 14 - 18 meter.
 • Schoolmeisjes: 16 - 19 meter.
 • Schooljongens: 19 -22 meter.

 

 

De trainers zijn er om te beoordelen of een kaatser individueel of als partuur op een dusdanig niveau is om deel te nemen aan federatie-, of KNKB wedstrijden. Dit advies is uiteraard niet bindend maar kan wel als raadzaam en leidend gezien worden in de keuzes die worden gemaakt over het wel of niet deelnemen aan bovengenoemde wedstrijden. Voor het meedoen aan de ledenwedstrijden raden de trainers en het jeugdbestuur ten aller tijde deelname aan om zo de ervaring op te doen en het gezamenlijke spelplezier te voelen.

 

Alle trainers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, de zogenoemde VOG-verklaring. Deze verklaringen zijn op te vragen bij het jeugdbestuur. Us Keatsen verzorgt alle trainingsmaterialen en deze materialen worden per jaar beoordeeld en waar nodig vernieuwt.

 

Tenue:

Tijdens trainingen verwachten we sportieve kledij zoals een sportshirt, sportbroekje en sportschoenen. Je bent dan niet gebonden aan kleuren kleding. Wel adviseren wij om kaatsschoenen (schoenen met kleine noppen) aan te schaffen om zo het uitglijden te beperken, ook wanneer het een droog veld betreft kan het kort gemaaide gras glad zijn. Bij regen adviseren wij om op voetbalschoenen te kaatsen. Het wedstrijd tenue bestaat standaard uit een wit t-shirt, een zwart broekje en sportschoenen met kleine noppen. Wanneer je voor onze club, Us Keatsen, gaat kaatsen dan verzorgt de club jou tenue. Daarnaast heb je een kaatswant nodig. Wanneer je graag eerst wilt proberen of kaatsen een leuke sport is dan stellen wij tijdens trainingen jeugd-, kaatswanten beschikbaar. Wanneer je kaatsen erg leuk vindt en ook aan wedstrijden mee wilt gaan doen dan kun je via de club ook een kaatswant huren via het kaatswantenfonds. Via dit fonds kun je goedkoop op jaarbasis een kaatswant huren. De kosten hiervan vindt je bij de contributie bedragen.

 

Ledenwedstrijden

Voor al onze jeugdleden organiseert Us Keatsen, in de zomerperiode, een aantal jeugd ledenpartijen waarbij je mooie prijzen en een krans kunt winnen. Ook tijdens de jaarlijkse Merke Partij is er een jeugdwedstrijd. Jeugdleden worden naar de eerder beschreven leeftijdscategorien ingedeeld. Bij minimale deelname kunnen verschillende leeftijdscategorien gemixt worden met elkaar om zodoende alsnog een jeugdwedstrijd te kunnen laten plaatsvinden. Tijdens de ledenwedstrijden kunnen de opslagafstanden en enkele spelregels worden aangepast om zodoende de laagdrempeligheid te creëren die nodig is om zoveel mogelijk jeugdleden te laten deelnemen aan de ledenwedstrijden. Deze aanpassingen worden altijd in goed overleg en afstemming met competitieleider of het jeugdbestuur van de wedstrijd afgestemd om zo geen verwarring te krijgen. De oudste jeugdcategorie mag ook meedoen aan de volwassen ledenwedstrijden en aan het competitiekaatsen.

 

Federatie niveau

Voor de meer geoefende jeugdleden bestaat er de mogelijkheid om op federatief niveau in regio ‘Mid-Fryslan’ te kaatsen. We kunnen stellen dat het federatie niveau net een trapje hoger is dan de ledenwedstrijden. Op federatief niveau kaatsen betekend dat je met jeugdleden van andere kaatsverenigingen, gezamenlijk, wedstrijden speelt waarbij je je zoveel mogelijk dient te houden aan de opslagafstand en de officiële wedstrijdregels. Het leuke van deze vorm van wedstrijd kaatsen is dat de jeugd om leert gaan met andere sportieve jeugd, de eigen vaardigheden er ervaring vergroot en zo uiteindelijk een betere kaatser wordt. Ook is er de mogelijkheid om als afdelingspartuur binnen je eigen leeftijdscategorie mee te doen aan de afdelingscompetitie van de federatie door heel de ‘mid-fryslan’ regio. Je dient je tijdig op te geven als individu of als partuur. Wanneer je dit wilt kun je dit aangeven bij de trainer of het jeugdbestuur en zij zullen je dan verder op weg helpen om deze aanmelding goed te laten verlopen. Tijdens deze wedstrijddagen is er een coach aanwezig die verantwoordelijk is voor de opstelling, het hanteren van de gedragscode en het goede verloop rondom de wedstrijden. Gezegd hebbende dat bemoeienis door derden hierbij ongewenst is.

 
Koninklijke Nederlandse KaatsBond (KNKB) - niveau

Voor de jeugdleden die op het hoogste niveau binnen het kaatsen in Friesland wedstrijden wil spelen, kunnen deelnemen aan de KNKB wedstrijden. Bij de KNKB wedstrijden wordt er van je verwacht dat je ten aller tijde bij de opslagafstand vandaan kunt opslaan die hierboven genoemd staat en dat je je houdt aan de officiële wedstrijdregels. Het leuke van deze vorm van wedstrijd kaatsen is dat de jeugd hierdoor om leert gaan met andere sportieve jeugd, de eigen vaardigheden en ervaringen vergroot en zo uiteindelijk een betere kaatser wordt. Ook is er de mogelijkheid om als afdelingspartuur binnen je eigen leeftijdscategorie mee te doen aan de KNKB vrije formatie wedstrijden door heel de provincie. Je dient je tijdig op te geven als individu of als partuur. Wanneer je dit wilt kun je dit aangeven bij de trainer of het jeugdbestuur en zij zullen je dan verder op weg helpen om deze aanmelding goed te laten verlopen. Tijdens deze wedstrijddagen is er een coach aanwezig die verantwoordelijk is voor de opstelling, het hanteren van de gedragscode en het goede verloop rondom de wedstrijden. Gezegd hebbende dat bemoeienis door derden hierbij ongewenst is.

 

Tot slot

Als jeugdbestuur van Us Keatsen staan wij ten aller tijde open voor feedback, ideeën, wensen om de activiteiten voor de jeugd vorm te geven. Ook nieuwe jeugdbestuursleden zijn wenselijk voor het goede verloop van alle activiteiten rondom de kaatsende jeugd. In samenwerking met ouders en het hoofdbestuur zullen we de komende jaren vorm proberen te geven aan nieuwe activiteiten.

 

Heeft u een idee hierover? Geef het aan!

 

Lid KNKB

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 

 

Beginnen met kaatsen?

Meld je direct aan

 

Fanatiek en sportief

We organiseren leuke wedstrijden