Beste kaatsvrienden,

Binnenkort gaan we het veld weer op! Een aantal maanden geleden hebben 
we jullie gevraagd mee te denken over de wijze waarop we de competitie 
organiseren. Er kwamen acht reacties. De helft wilde graag het systeem 
van opgave per telefoon voor donderdagavond of gewoon op het veld komen, 
waarna er wordt geloot. Drie personen wilden het laten zoals het was (of 
in een soortgelijke vorm). Eén kaatser stelde voor om de opgave aan het 
begin van het seizoen te doen en bij afwezigheid af te melden. Ook 
ontvingen we het voorstel om de wedstrijden in tweetallen of volgens het 
zaalkaatsreglement te spelen. Wij bedanken de leden die hebben 
gereageerd voor het meedenken.

 

Als bestuur ging onze voorkeur uit naar de flexibele manier van opgeven 
en we zijn dan ook op het volgende uitgekomen:

 

Leden (senioren en jeugdleden in de leeftijdscategorie ‘jongens’ en 
‘meisjes’) die mee willen kaatsen, melden zich op donderdagavond voor 
19.10 uur bij De Oanrin. Er wordt dan ter plekke geloot. Tegelijkertijd 
wordt door alle deelnemers het veld gelegd, waarna er om 19.30 uur kan 
worden gestart met kaatsen. We hopen dat veel leden na het kaatsen 
blijven voor een gezellige nazit.

 

Helaas zijn Henk Hempenius en Jan Steensma op de donderdagavond niet 
(altijd) beschikbaar om te loten en kunnen daarom hun werk als 
commissielid niet voortzetten. Wij bedanken de heren hartelijk voor hun 
jarenlange inzet!

 

Gerard Lok en Paul Zandberg hebben aangeboden de competitie te willen 
organiseren en daar zijn wij als bestuur heel blij mee. Zij verzorgen de 
loting voor de wedstrijden, de bestuursleden beheren de kantine tijdens 
de nazit. Deze nieuwe werkwijze zal na een aantal weken worden 
geëvalueerd. De wedstrijdvorm van de afgelopen jaren blijft in eerste 
instantie gehandhaafd.

 

Op de kalender staat dat we komende week beginnen, maar vanwege de 
activiteiten in Akkrum op Koningsdag stellen we de competitiestart een 
week uit. Dus op 4 mei a.s. kunnen we weer kaatsen!

 

Oant sjen op De Oanrin!

 

het bestuur van Us Keatsen