De bankenkommisje is drok dwaande om de banken fan in frisse reade kleur te foarsjen.

 

Mei Edser Heida, Jan Jonkman en Maurice Brenkman